ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อกำหนด" "ข้อตกลง") เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัท โมรินากะ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "โมรินากะ ประเทศไทย" "เรา") และผู้ใช้งาน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ท่าน" "ของท่าน") ข้อตกลงฉบับนี้กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้งานเว็บไซต์โมรินากะ ประเทศไทยของท่าน และบริการต่างๆ ในเว็บไซต์ ("เว็บไซต์" "บริการ")

โดยการใช้งานเว็บไซต์โมรินากะ ประเทศไทย ท่านยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ กรุณาอ่านให้ละเอียด

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อรับทราบข้อมูล ส่งอีเมลและส่งข้อความใดๆหาเรา ท่านต้องดำเนินการภายใต้แนวปฏิบัติ ข้อกำหนด และข้อตกลงต่างๆ ที่บังคับใช้ในเว็บไซต์โมรินากะ ประเทศไทย

ความเป็นส่วนตัว

กรุณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งใช้บังคับกับการใช้งานเว็บไซต์โมรินากะ ประเทศไทยของท่าน เพื่อให้เข้าใจถึงแนวปฏิบัติต่างๆ ของเราได้ดียิ่งขึ้น

การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์โมรินากะ ประเทศไทย ส่งอีเมล หรือส่งข้อความและทำการติดต่อสื่อสารอื่นๆ จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่านมายังเรา ท่านกำลังติดต่อกับเราผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านยินยอมรับข่าวสารจากเราผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เราจะติดต่อกับท่านในหลายช่องทาง เช่น อีเมล หนังสือแจ้งข่าวสาร และข้อความในเว็บไซต์นี้ ท่านยอมรับว่า ข้อตกลง หนังสือแจ้งข่าวสาร การเปิดเผยข้อมูล และการติดต่อสื่อสารอื่นที่เราดำเนินการกับท่านผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่กำหนดให้มีการดำเนินการติดต่อสื่อสารในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งปวงที่ประกอบอยู่ในหรือเปิดให้ใช้งานในเว็บไซต์โมรินากะ ประเทศไทย เช่น ข้อความ กราฟิก โลโก้ ไอคอนปุ่มต่างๆ รูปภาพ คลิปเสียง การดาวน์โหลดไฟล์ดิจิตอล การรวบรวมข้อมูล และซอฟต์แวร์ เป็นทรัพย์สินของโมรินากะ ประเทศไทย และอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยและระหว่างประเทศ การรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดที่ประกอบอยู่ในหรือเปิดให้ใช้งานในเว็บไซต์โมรินากะ ประเทศไทยเป็นทรัพย์สินแต่เพียงผู้เดียวของโมรินากะ ประเทศไทยและอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยและระหว่างประเทศ

เครื่องหมายการค้า

นอกจากนี้ กราฟิก โลโก้ หัวกระดาษ ไอคอนปุ่มต่างๆ สคริปต์ และชื่อบริการที่ประกอบอยู่ในหรือเปิดให้ใช้งานในเว็บไซต์โมรินากะ ประเทศไทยเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของโมรินากะ ประเทศไทย ในประเทศไทย และประเทศอื่น

สิทธิการใช้งานและการเข้าถึง

ภายใต้ข้อบังคับในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานของท่าน โมรินากะ ประเทศไทยหรือผู้จัดทำเนื้อหาให้สิทธิท่านในการเข้าถึง และใช้งานเว็บไซต์โมรินากะ ประเทศไทยเป็นส่วนตัวและมิใช่ในเชิงพาณิชย์ในรูปแบบที่จำกัด ไม่เด็ดขาด ไม่สามารถโอนสิทธิ และไม่สามารถให้สิทธิช่วง สิทธิการใช้งานนี้ไม่ได้รวมถึงการขายต่อหรือใช้งานเว็บไซต์โมรินากะ ประเทศไทยหรือเนื้อหาในเว็บไซต์ในเชิงพาณิชย์ การเก็บรวบรวมและใช้งานรายการสินค้า รายละเอียดหรือราคาสินค้า การใช้งานเว็บไซต์โมรินากะ ประเทศไทยหรือเนื้อหาในเว็บไซต์ในลักษณะอนุพันธ์ การดาวน์โหลด การคัดลอก หรือใช้ข้อมูลบัญชีอื่นเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก หรือการทำเหมืองข้อมูล หุ่นยนต์ หรือการรวบรวมข้อมูลในลักษณะเดียวกันนี้ และเครื่องมือในการสกัดข้อมูล โมรินากะ ประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในสิทธิทั้งปวงที่มิได้มอบให้ท่านโดยชัดแจ้งภายใต้เงื่อนไขการใช้งานนี้หรือข้อกำหนดการบริการใดๆ

ความถูกต้องของข้อมูล

บางครั้งอาจมีข้อมูลบนเว็บไซต์ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่พิมพ์ผิด ไม่ถูกต้อง หรือตกหล่นใดๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับแผนส่งเสริมการขายและข้อเสนอต่างๆ เราขอสงวนสิทธิ์แก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการตกหล่นใดๆ ดังกล่าว และเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หรือยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อหากข้อมูลใดก็ตามบนเว็บไซต์หรือในบริการที่เกี่ยวข้องนั้นไม่ถูกต้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราไม่มีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน แก้ไขเพิ่มเติม หรือชี้แจงข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลราคา เว้นแต่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด การที่มีการปรับปรุงข้อมูลหรือวันที่ที่ใช้บนเว็บไซต์ต้องไม่เป็นการบ่งชี้ว่า ข้อมูลทั้งปวงบนเว็บไซต์หรือบริการที่เกี่ยวข้องนั้นมีการแก้ไขหรือปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้ว

นโยบายของเว็บไซต์

กรุณาทบทวนนโยบายอื่นๆ ของเราที่ติดประกาศไว้บนเว็บไซต์นี้ นโยบายเหล่านี้ยังใช้บังคับกับการใช้งานเว็บไซต์โมรินากะ ประเทศไทยของท่าน เราขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขเว็บไซต์ นโยบาย ข้อกำหนดการบริการ และข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ หากมีเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดที่ไม่มีผล เป็นโมฆะ หรือบังคับใช้ไม่ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ต้องแยกเงื่อนไขนั้นออกไป และต้องไม่กระทบกับความสมบูรณ์ใช้ได้และการบังคับใช้เงื่อนไขใดๆ ที่เหลือ